Avís Legal Condicions

He llegit , comprès i accepto les condicions reguladores de l’ús del portal i l’ús de cada servei, havent valorat especialment que tota la informació subministrada és de caràcter orientatiu i pot ser aclareix, ampliada, actualitzada o personalitzada a través dels diferents canals habilitats en la pàgina WEB o en les nostres oficines. www.noramarti.com ( d’ara endavant EL PORTAL) és titular de la societat Nora Marti S.L. (d’ara endavant NORA MARTI) empresa dedica a la intermediació, compra, venda i lloguer d’immoble.

Nora Marti S.L., amb domicili social a Barcelona, Vía Augusta 229, bajos, 08021 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 37784, foli 193 fulla B-312479 Inscripció 685. Número d’Identificació Fiscal: B63926158

Acceptació de les condicions d’ús

El simple accés i utilització del PORTAL, es faci o no ús dels SERVEIS oferts en aquest, atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant USUARI), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

NORA MARTI es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés. Per tant, el present Avís Legal haurà de ser llegit per l’USUARI, en cadascuna de les ocasions en què aquest es proposi accedir al PORTAL.

Objecte del Portal. Caràcter orientatiu

Es tracta d’un servei de caràcter merament orientatiu, la informació del qual no suposa, de cap manera, una oferta vinculant, ni molt menys l’inici d’una relació comercial entre NORA MARTI i l’USUARI, ni pot ser considerat per tant com una oferta de condicions financeres, atès que els productes financers als quals pugui accedir l’USUARI i les condicions d’aquests, dependran dels prestadors dels serveis financers ( bancs, caixes, etc); desenvolupant NORA MARTI en el seu moment una labor d’anàlisi i intermediació entre aquests i l’USUARI.

Responsable de les dades de Caràcter Personal

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, normes anàloga l’informem que totes les dades que ens faciliti s’inclouran en el fitxer automatitzat de Clients del qual és responsable NORA MARTI per al seu tractament i cessió a tercers, dirigit a la gestió del servei i informació comercial, principalment a empresa del propi grup empresarial.

En facilitar-nos les seves dades, l’usuari declara a NORA MARTI que són veraços, en la mesura del seu coneixement. L’usuari, i si escau qui el representi, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic dirigit a: info@noramarti.com. En aquesta sol·licitud haurà d’indicar-se: nom i cognoms de l’usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport, i petició concreta de la sol·licitud.

Així mateix, l’informem que el Fitxer de Clients , on estan guardats totes les seves dades, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades pel que li garantim la més absoluta confidencialitat de la informació que ens faciliti.

NORA MARTI, té la condició d’encarregat del tractament de les dades.

Utilització publicitària de les dades

L’usuari presta el seu CONSENTIMENT EXPRÉS per a la utilització de la informació facilitada en els termes continguts en aquesta pàgina WEB. La informació sol·licitada s’utilitzarà per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis i donar-los tràmit, enviar-li informació i publicitat sobre les ofertes, promocions i recomanacions de les empreses del Grup ÀTIC, així com per a realitzar estadístiques i anàlisis de les tendències del mercat, i enquestes que l’usuari no estarà en cap cas obligat a contestar. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades són voluntàries, sense que la falta de contestació a les mateixes impliqui un minvament de qualitat, o impossibilitat de prestar el servei tret que s’indiqui una altra cosa.

L’USUARI o tercer que es consideri perjudicat per la recepció de missatges no sol·licitats, podran comunicar-l’hi a ÀTIC remetent un missatge a l’adreça de correu electrònic a info@noramarti.com a partir d’aquest moment, cessarà en aquestes comunicacions publicitàries cap a l’USUARI; deixant fora de perill, els casos d’autorització legal, o de necessitat de remissió del missatge.

Drets d’autor. Propietat intel·lectual de la WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de NORA MARTI, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de NORA MARTI. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

NORA MARTI no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del PORTAL, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza, ni per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors.

NORA MARTI es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web site www.atico.es, i la configuració o presentació d’aquest, en qualsevol moment, sense previ avís.

Indicacions sobre aspectes tècnics.

En NORA MARTI no es responsabilitza de problemes que es pugui derivar d’errors tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet , així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de NORA MARTI. O aquells possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

Legislació i jurisdicció Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola, sent un servei d’àmbit nacional, només aplicable al territori Español. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en ocasió del contracte actual, els intervinents se sotmeten expressament als Tribunals de Barcelona.

Suggeriments

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament. Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre e-mail de consulta.

Política de Privacitat WEB

Segons el que s’estableix en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la Informació Detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

Responsable:
Raó Social: NORA MARTI, S.L.
C.I.F.: B-63926158
Adreça: Vía Augusta 229, bajos, 08021 Barcelona
Telèfon: 93 414 50 82
Correu Electrònic: info@noramarti.com

Finalitat:
L’informem que les Dades de Caràcter Personal recollits, seran incorporats a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Legitimació:
Les Dades de Caràcter Personal obtinguts en aquesta Pàgina Web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l’interessat.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:
Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si en NORA MARTI, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. NORA MARTI, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que els hi proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circumstàncies, l’informem que tindrà dret a no ser objecte d’un decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar.